Zarezerwuj sale


      System Dystrybucji Wiedzy


      


006b

PEARSON IOKI SP. Z O.O.

Pearson IOKI to ze­spół zaj­mu­ją­cy się two­rze­niem plat­form i ma­te­ria­łów e-le­ar­nin­go­wych wspie­ra­ją­cych na­ukę ję­zy­ka an­giel­skie­go. Je­ste­śmy czę­ścią gru­py Pe­ar­son – mię­dzy­na­ro­do­wej organi­za­cji z po­nad 200-let­nią hi­sto­rią, co daje nam moż­li­wość pra­cy nad produk­ta­mi o glo­bal­nym za­się­gu, jak i re­al­ne­go kształ­to­wa­nia przy­szło­ści edu­ka­cji na świe­cie. Rozwijamy obecnie trzy duże platformy e-learningowe: MyEnglishLab, New Student Experience i Pearson English Framework, wspierające proces nauczania milionów studentów. Skupiamy się na zapewnieniu użytkownikom najlepszych doświadczeń w toku nauki języka angielskiego. W tym celu, przy użyciu metodyk zwinnych, wykorzystujemy najnowsze technologie.

Więcej o nas: www.ioki.com.pl, Facebook, LinkedIn, Google+

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue