OGŁOSZENIE O PRZETARGU „Przetarg na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na doprojektowaniu, dokończeniu budowy, wykończeniu i wyposażeniu Obiektu”.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU


W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ogłaszamy przetarg na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na doprojektowaniu, dokończeniu budowy, wykończeniu i wyposażeniu Obiektu. Prace budowlane dotyczą projektu pod nazwą: „Budowa parku naukowo-technologicznego Centrum Zaawansowanych Technologii wraz z zakupem wyposażenia". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działania 1.4„Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" Schematu I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".

1. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Dokończenie inwestycji, polegającej na budowie parku naukowo-technologicznego „Centrum Zaawansowanych technologii" wraz z zakupem wyposażenia.

Udzielający zamówienia (Zamawiający):

Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej numer 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342044, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 201.000,00 (słownie: dwieście jeden tysięcy) złotych, o numerze NIP: 781-184-48-99.
Prace budowlane mają zostać przeprowadzone w budynku Nobel Tower w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 77, zgodnie w szczególności z Umową o Dofinansowanie, Projektem Przetargowym, Projektem Budowlanym, Decyzją WZ oraz Pozwoleniem na Budowę (które stanowią część Materiałów Przetargowych, o których mowa poniżej).

Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług) wyrażona w PLN wynosi:

18.000.000,00

Szczegółowe warunki zamówienia określają:

1. Materiały Przetargowe (w tym w szczególności SIWZ, Umowa o Dofinansowanie, Projekt Przetargowy, Projekt Budowlany, Decyzja WZ i Pozwolenie na Budowę).
2. Wzór Umowy o Roboty Budowlane wraz wyposażeniem.
Dokumenty te mogą zostać pobrane przez każdego z potencjalnych oferentów od dnia 14 stycznia 2014 roku pod adresem:


Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Mostowa 11/4
61-854 Poznań
Tel. 517 908 057

2. Zasady przetargu

2.1. Przetarg organizowany jest na podstawie art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego. Do przetargu niestosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2. Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą być zmienione albo odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, aż do dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.3. Zamawiający może w każdym czasie rozstrzygnąć o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2.4. Przetarg jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, spełniających kryteria opisane w pkt 3 ogłoszenia – „Warunki udziału w przetargu".

2.5. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty – oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2.6. Ustala się następujący harmonogram przetargu:

2.6.1. ogłoszenie przetargu –14 stycznia 2014 roku,

2.6.2. termin udostępnienia Materiałów Przetargowych – 14 stycznia 2014 roku,

2.6.3. termin złożenia ofert – 29 stycznia 2014 roku,

2.6.4. wyłonienie najkorzystniejszej oferty –  3 lutego 2014 roku,

2.6.5. zawarcie z wybranym oferentem Umowy o roboty budowlane wraz z wyposażeniem, zgodnie
ze Wzorem Umowy – 7 lutego 2014 roku,

3. Warunki udziału w przetargu

3.1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci będący podmiotami gospodarczymi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy spełniają następujące kryteria:

3.1.1. oferent nie zalega z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub z zapłatą należności podatkowych,

3.1.2. oferent ma zawartą umowę ubezpieczenia w zakresie OC,

3.2. W przetargu mogą wziąć udział również konsorcja podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw Unii Europejskiej. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum:

3.2.1. podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialne za spełnienie warunków przetargu,

3.2.2. każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum musi spełnić kryterium opisane w pkt3.1.1 powyżej,

3.2.3. kryterium wskazane w pkt. 3.1.3 powyżej będzie weryfikowane w odniesieniu do wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum łącznie, co oznacza, iż wystarczające jest spełnienie kryterium przez którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.

3.3. W celu wykazania spełniania warunków opisanych w pkt 3.1 powyżej, oferent dołączy do oferty:

3.3.1. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydane przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie, o niezaleganiu z podatkami wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, a w przypadku podmiotów gospodarczych spoza Rzeczpospolitej Polskiej – oświadczenie oferenta o niezaleganiu składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz z podatkami. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum,

3.3.2. polisy ubezpieczeniowe,

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.3 powyżej winny być dostarczone w oryginale lub w kopii poświadczonej. Data sporządzenia dokumentów nie może przypadać na dzień wcześniejszy niż sześć miesięcy przed dniem złożenia oferty. Dokument musi być aktualny, ważny i skuteczny na dzień złożenia oferty.

3.5. Oferty złożone przez oferentów niespełniających kryteriów wskazanych w pkt 3.1 lub 3.2 powyżej, a także oferty, do których nie dołączono dokumentów wskazanych w pkt 3.3 powyżej mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego bez wzywania do usunięcia uchybień.

4. Sposób przeprowadzenia przetargu

4.1. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta. Do oferty muszą być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta.

4.2. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum:

4.2.1. oferta winna być podpisana w taki sposób, aby była prawnie wiążąca dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum; umowa konsorcjum, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wskazanymi w SIWZ, musi być załącznikiem do oferty w oryginale lub w kopii poświadczonej;

4.2.2. jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum winien być wyznaczony, jako lider konsorcjum, upoważniony przez wszystkich partnerów konsorcjum do złożenia oferty w przetargu, zawarcia umowy o roboty budowlane wraz z wyposażeniem, zmiany tej umowy, wykonywania tej umowy, składania zabezpieczeń umowy oraz wadium, a także do zaciągania wszelkich zobowiązań oraz składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z przetargiem oraz umową na roboty budowlane wraz z wyposażeniem, w imieniu i na rzecz każdego z partnerów konsorcjum, w tym do otrzymywania całości wynagrodzenia z tytułu Kontraktu. Upoważnienie to powinno wynikać z umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy konsorcjum.

4.3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może złożyć oferty, jeśli wchodzi w skład konsorcjum, które złożyło ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez jednego oferenta podlegają odrzuceniu.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 60 dni i może zostać przedłużony, stosownie do
treści Materiałów Przetargowych.

Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem zawartym w Materiałach Przetargowych w formie pisemnej do dnia 29 stycznia 2014 roku do godziny 15:00 w miejscu:


Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Mostowa 11/4
61-854 Poznań


4.6. W przypadku wyłonienia oferty danego oferenta, jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu warunków niniejszego przetargu, w terminie do 7 lutego 2014 roku oferent ten zawrze z Zamawiającym (Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.) Umowę o roboty budowlane wraz z wyposażeniem zgodną ze Wzorem Umowy. Stosownie do treści art. 703 §3 Kodeksu Cywilnego, umowa jest zawarta z chwilą podpisania umowy przez Zamawiającego i wyłonionego oferenta.

4.7. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określają Materiały Przetargowe.

5. Termin wykonania zamówienia

5.1. Zamówienie winno być wykonane w całości w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

5.2. Za dzień wykonania zamówienia strony rozumieją należyte wykonanie umowy o roboty budowlane wraz z wyposażeniem, zgodnie ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane wraz z wyposażeniem.

6. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferowana cena to wartość brutto, obejmująca wszystkie rabaty i upusty, traktowana jest jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, wyrażona w PLN, określona do 2 miejsca po przecinku, zawierająca w szczególności:

• wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
• podatek VAT,
• koszty transportu, rozładunku, instalacji sprzętu i przeszkolenia personelu Zamawiającego,
• koszty ubezpieczenia i należytego zabezpieczenia umowy,
• wszelkie inne koszty oraz ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
• płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- koszty zabezpieczenia placu budowy, materiałów, robocizny i inne podobne,
- koszty udzielenia gwarancji dobrego wykonania umowy,
- wszelkie inne koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wartość zamówienia do oceny kryterium, jest to wartość netto zamówienia. Ceny dostarczonego towaru nie mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

7. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

lp.

Kryterium

Punkty

Max 1000 =100%

Sposób oceny ofert

1.

Cena ofertowa netto

Max 950

Przyznane punkty według wzoru:

najniższa zaoferowana cena (netto) / cena w badanej ofercie (netto) x 900

 

2.

Gwarancje oferenta na zrealizowane prace

Max 50

-Okres gwarancji 24 miesięcy lub więcej na urządzenia i 36 miesięcy lub więcej na roboty budowlane - 50pkt

-Okres gwarancji poniżej 24 miesięcy na urządzenia lub poniżej 36 miesięcy na roboty budowlane - 0 pkt

 

Liczba punktów badanej oferty

 

Zarząd Spółki Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - KLIKNIJ i pobierz (format PDF)

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue