OGŁOSZENIE O PRZETARGU PRACE ZABEZPIECZAJĄCE III

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ogłaszamy przetarg na wykonanie prac budowlanych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Wykonanie prac elewacyjnych służących uszczelnieniu elewacji

Udzielający zamówienia (Zamawiający):

Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej numer 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342044, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 201.000,00 (słownie: dwieście jeden tysięcy) złotych, o numerze NIP: 781-184-48-99.

Prace budowlane mają zostać przeprowadzone w budynku Nobel Tower w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 77, zgodnie z Umową o Dofinansowanie, Projektem Przetargowym, Projektem Budowlanym, Decyzją WZ oraz Pozwoleniem na Budowę.

Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług) wyrażona w PLN wynosi:

600.000,00

Szczegółowe warunki zamówienia określają:

1. Materiały Przetargowe.

2. Wzór Umowy o Roboty Budowlane.

Dokumenty te mogą zostać pobrane przez każdego z potencjalnych oferentów od dnia 4 października 2013 roku w siedzibie spółki:

Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Mostowa 11/4

61-854 Poznań

Tel. 517 908 057

2. Zasady przetargu

2.1. Przetarg organizowany jest na podstawie art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego. Do przetargu niestosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą być zmienione albo odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, aż do dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.3. Zamawiający może w każdym czasie rozstrzygnąć o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2.4. Przetarg jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, spełniających kryteria opisane w pkt. 3 ogłoszenia – „Warunki udziału w przetargu”.

2.5. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty – oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2.6. Ustala się następujący harmonogram przetargu:

2.6.1. ogłoszenie przetargu – 4 października 2013 r.

2.6.2. termin udostępnienia Materiałów Przetargowych – 4 października 2013 r.

2.6.3. termin złożenia ofert –14 października 2013 r.

2.6.4. wyłonienie najkorzystniejszej oferty –14 października 2013 r.

2.6.5. zawarcie z wybranym oferentem Umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem, zgodnie

ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane –18 października 2013 r.

3. Warunki udziału w przetargu

3.1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci będący podmiotami gospodarczymi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy spełniają następujące kryteria:

3.1.1. oferent nie zalega z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3.1.2. oferent ma zawartą umowę ubezpieczenia w zakresie OC.

3.2. W przetargu mogą wziąć udział również konsorcjum podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw Unii Europejskiej. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum:

3.2.1. podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialne za spełnienie warunków przetargu oraz, w przypadku wyłonienia oferty konsorcjum, jako najkorzystniejszej, solidarnie odpowiedzialne za należyte wykonanie zamówienia,

3.2.2. każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum musi spełnić kryterium opisane w pkt.3.1.2 powyżej,

3.2.3. kryterium wskazane w pkt. 3.1.2 powyżej będzie weryfikowane w odniesieniu do wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum łącznie, co oznacza, iż wystarczające jest spełnienie kryterium przez którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.

3.3. W celu wykazania spełniania warunków opisanych w pkt. 3.1 powyżej, oferent dołączy do oferty:

3.3.1. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydane przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku podmiotów gospodarczych spoza Rzeczpospolitej Polskiej – oświadczenie oferenta o niezaleganiu składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum,

3.3.2. polisę ubezpieczeniową.

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.3 powyżej winny być dostarczone w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej. Data sporządzenia dokumentów nie może przypadać na dzień wcześniejszy niż sześć miesięcy przed dniem złożenia oferty. Dokument musi być aktualny, ważny i skuteczny na dzień złożenia oferty.

3.5. Oferty złożone przez oferentów niespełniających kryteriów wskazanych w pkt. 3.1 lub 3.2 powyżej, a także oferty, do których nie dołączono dokumentów wskazanych w pkt. 3.3 powyżej mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego bez wzywania do usunięcia uchybień.

4. Sposób przeprowadzenia przetargu

4.1. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta. Do oferty muszą być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta.

4.2. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum:

4.2.1. oferta winna być podpisana w taki sposób, aby była prawnie wiążąca dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;

4.2.2. jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum winien być wyznaczony, jako lider konsorcjum, upoważniony przez wszystkich partnerów konsorcjum do złożenia oferty w przetargu, zawarcia umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem, zmiany tej umowy, wykonywania tej umowy, składania zabezpieczeń umowy oraz wadium, a także do zaciągania wszelkich zobowiązań oraz składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z przetargiem oraz umową na roboty budowlane wraz z projektowaniem, w imieniu i na rzecz każdego z partnerów konsorcjum, w tym do otrzymywania całości wynagrodzenia z tytułu Kontraktu. Upoważnienie to powinno wynikać z umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy konsorcjum.

4.3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może złożyć oferty, jeśli wchodzi w skład konsorcjum, które złożyło ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez jednego oferenta podlegają odrzuceniu.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 60 dni i może zostać przedłużony, stosownie do

treści Materiałów Przetargowych.

Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem zawartym w Materiałach Przetargowych w formie pisemnej do dnia 14 października 2013 r. do godz. 15:00 w miejscu:

Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Mostowa 11/4

61-854 Poznań

4.6. W przypadku wyłonienia oferty danego oferenta, jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu warunków niniejszego przetargu, w terminie do 18 października 2013 r. oferent ten zawrze z Zamawiającym (Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.) umowę o roboty budowlane zgodną ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane. Stosownie do treści art. 703 § 3 Kodeksu Cywilnego, umowa jest zawarta z chwilą podpisania umowy przez Zamawiającego i wyłonionego oferenta.

4.7. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określają Materiały Przetargowe.

5. Termin wykonania zamówienia

5.1. Zamówienie winno być wykonane w całości w terminie do dnia 31 grudnia 2013roku, przy czym strony mogą ustalić nowy termin.

5.2. Za dzień wykonania zamówienia strony rozumieją należyte wykonanie umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem, zgodnie ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane wraz z Projektowaniem.

6. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferowana cena to wartość brutto, obejmująca wszystkie rabaty i upusty, traktowana jest jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do 2 miejsca po przecinku, zawierająca:

• wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,

• podatek VAT,

• koszty transportu, rozładunku, instalacji sprzętu i przeszkolenia personelu Zamawiającego,

• koszty ubezpieczenia i należytego zabezpieczenia umowy,

• wszelkie inne koszty oraz ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

• płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Cena jednostkowa netto winna być wyrażona w PLN dla 1 sztuki, jednostki miary do 2 miejsc po przecinku.

Wartość zamówienia do oceny kryterium, jest to wartość netto zamówienia. Ceny dostarczonego towaru nie mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

7. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

lp.

Kryterium

Punkty

Max 1000 =100%

Sposób oceny ofert

1.

Cena ofertowa netto

Max 900

Przyznane punkty według wzoru:

najniższa zaoferowana cena (netto) / cena w badanej ofercie (netto) x 900

 

2.

Gwarancje oferenta na zrealizowane prace

100

-Okres gwarancji 48 miesiące i więcej - 100 pkt.

-Okres gwarancji od 36 miesięcy do 47 miesięcy - 50 pkt.

-Okres gwarancji poniżej 36 miesięcy - 0 pkt.

 

Liczba punktów badanej oferty

 

Zarząd Spółki Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue