OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 W imieniu Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ogłaszamy przetarg na realizację „Budowy parku naukowo-technologicznego „Centrum Zaawansowanych Technologii” wraz z zakupem wyposażenia” – zamierzenia budowlanego, polegającego na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu budynku parku naukowo-technologicznego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 1.4 „Wparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

 1. 1.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Nazwa zamówienia:

„Budowa parku naukowo-technologicznego „Centrum Zaawansowanych Technologii” wraz z zakupem wyposażenia”

 

Udzielający zamówienia (Zamawiający):

Centrum Zaawansowanych Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej numer 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000342044, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, o numerze NIP: 78111844899

 

Przedmiot zamówienia:

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu, budowie i oddaniu do użytkowania wielokondygnacyjnego budynku o powierzchni całkowitej ponad 13.000 m2 z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną wraz z wykonaniem kompleksowych prac budowlano–instalacyjno-montażowo-wykończeniowych oraz wyposażeniowych z pełnym zakresem wewnętrznych i zewnętrznych robót instalacyjnych oraz infrastrukturą zewnętrzną w ramach realizacji projektu „Budowy parku naukowo-technologicznego „Centrum Zaawansowanych Technologii” wraz z zakupem wyposażenia” oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń. Budynek/Obiekt ma zostać wybudowany w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego, zgodnie z Umową o Dofinansowanie, Projektem Przetargowym, Projektem Budowlanym, Decyzją WZ i Pozwoleniem na Budowę.


W ramach inwestycji wykonawca wykona również zagospodarowanie terenu, w tym drogi dojazdowe, chodniki oraz oświetlenia.

 

Wartość szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług) wyrażona w PLN wynosi 35.500.000.

 

Szczegółowe warunki zamówienia określają:

 1. Materiały Przetargowe, zawierające w szczególności SIWZ, Projekt Przetargowy oraz Specyfikacja Techniczna (Opisy Usług).
 2. Wzór Umowy o Roboty Budowlane wraz z Projektowaniem.

 

Dokumenty te mogą zostać pobrane przez każdego z potencjalnych oferentów od dnia 7.03.2011 roku w siedzibie spółki:

 

Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka komandytowo- akcyjna

ul. Mostowa 11/4

61-854 Poznań

 

 1. 2.      Zasady przetargu

 

2.1.   Przetarg organizowany jest na podstawie art. 701 i następne Kodeksu cywilnego. Do przetargu nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.2.   Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu mogą być zmienione albo odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, aż do dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.3.   Zamawiający może w każdym czasie rozstrzygnąć o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2.4.   Przetarg jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, spełniających kryteria opisane w pkt 3 ogłoszenia – „Warunki udziału w przetargu”.

2.5.   Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty – oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2.6.   Ustala się następujący harmonogram przetargu:

2.6.1.      ogłoszenie przetargu - 7.03.2012

2.6.2.      termin złożenia ofert - 19.03.2012

2.6.3.      wyłonienie najkorzystniejszej oferty - 26.03.2012

2.6.4.      zawarcie z wybranym oferentem Umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem, zgodnie ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane wraz z Projektowaniem - 30.03.2012

 

 1. 3.      Warunki udziału w przetargu

 

3.1.   W przetargu mogą wziąć udział oferenci będący podmiotami gospodarczymi ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy spełniają następujące kryteria:

3.1.1.      roczny przychód oferenta z tytułu robót budowlanych w każdym z lat obrotowych 2010 i 2011 wynosił co najmniej 30.000.000,00 złotych,

3.1.2.      oferent nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3.1.3.      oferent wykonał należycie w ciągu ostatnich trzech lat umowy o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa (tj. na zlecenie właściciela nieruchomości lub inwestora zastępczego) co najmniej dwóch  budynków biurowo-laboratoryjnych (który to jest zdefiniowany jako budynek, gdzie powierzchnia laboratorium stanowi nie mniej niż5 % powierzchni całkowitej budynku, albo budynek w całości przeznaczony pod przychodnię, szpital lub zakład opieki zdrowotnej), przy czym wartość pojedynczego zlecenia (rozumiana jako wynagrodzenie określone umową na roboty budowlanego w zakresie generalnego wykonawstwa) wynosiła nie mniej niż 10.000.000 złotych brutto;

3.1.4.      oferent zatrudnia (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) kierownika budowy posiadającego co najmniej 15-letnie doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie generalnego wykonawstwa (tj. na zlecenie właściciela nieruchomości lub inwestora zastępczego) co najmniej jeden budynek biurowo-laboratoryjny (który to jest zdefiniowany jako budynek, gdzie powierzchnia laboratorium stanowi nie mniej niż 5% powierzchni całkowitej budynku, albo budynek w całości przeznaczony pod przychodnię, szpital lub zakład opieki zdrowotnej), przy czym wartość pojedynczego zlecenia (rozumiana jako wynagrodzenie określone umową na roboty budowlanego w zakresie generalnego wykonawstwa) wynosiła nie mniej niż 10.000.000 złotych brutto;

3.1.5.      oferent ma zawartą umowę kredytu obrotowego dotyczącego realizacji wyłącznie przedmiotowej umowy o roboty budowlane i dotyczącej przedmiotowego projektu, na podstawie której ma postawione do dyspozycji środki w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych. Wymóg ten będzie spełniony również, gdy oferent posiada promesę zawarcia takiej umowy kredytu, pod warunkiem uzyskania przedmiotowego zamówienia albo udokumentuje posiadanie opisanej wyżej kwoty na rachunku bankowym.

3.2.   W przetargu mogą wziąć udział również konsorcjum podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw Unii Europejskiej. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum:

3.2.1.      podmioty wchodzące w skład konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialne za spełnienie warunków przetargu oraz, w przypadku wyłonienia oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, solidarnie odpowiedzialne za należyte wykonanie zamówienia,

3.2.2.      każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum musi spełnić kryterium opisane w pkt. 3.1.2 powyżej,

3.2.3.      kryteria wskazane w pkt. 3.1.1 oraz 3.1.3-3.1.5 powyżej będą weryfikowane w odniesieniu do wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum łącznie, co oznacza, iż wystarczające jest osiągnięcie właściwego przychodu przez wszystkie te podmioty łącznie albo spełnienie kryterium przez którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.

3.3.   W celu wykazania spełniania warunków opisanych w pkt. 3.1 powyżej, oferent dołączy do oferty:

3.3.1.      sprawozdanie finansowe za lata 2010 i 2011, a w sytuacji, gdy oferent podlega badaniu – również opinię biegłego rewidenta albo równoważne dokumenty księgowe dla podmiotów gospodarczych spoza Rzeczpospolitej Polskiej,

3.3.2.      zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydane przez właściwy Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku podmiotów gospodarczych spoza Rzeczpospolitej Polskiej – oświadczenie oferenta o niezaleganiu z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum,

3.3.3.      referencje potwierdzające spełnianie warunku wskazanego w pkt. 3.1.3 powyżej,

3.3.4.      umowę potwierdzającą zatrudnienie kierownika, zgodnie z pkt. 3.1.4 powyżej oraz oświadczenie oferenta i kierownika potwierdzające spełnianie warunku wskazanego w pkt. 3.1.4 powyżej,

3.3.5.      umowę kredytową, promesę zawarcia umowy kredytowej lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzające spełnianie warunku wskazanego w pkt. 3.1.5 powyżej.

3.4.   Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.3 powyżej winny być dostarczone w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej. Data sporządzenia dokumentów nie może przypadać na dzień wcześniejszy niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty. Dokument musi być aktualny, ważny i skuteczny na dzień złożenia oferty.

3.5.   Oferent jest zobowiązany do złożenia wadium w wysokości 50.000,00 złotych w formie gwarancji ofertowej. Gwarancja ofertowa spełniać będzie następujące wymogi:

3.5.1.      będzie mieć formę nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej przez renomowany bank lub zakład ubezpieczeń,

3.5.2.      będzie zgodna ze wzorem gwarancji ofertowej zawartej w Materiałach Przetargowych,

3.5.3.      szczegółowe warunki dotyczące złożenia, zwrotu, zachowania oraz zaspokojenia wadium określają Materiały Przetargowe.

3.6.   Oferty złożone przez oferentów niespełniających kryteriów wskazanych w pkt. 3.1 lub 3.2 powyżej, a także oferty, do których nie dołączono dokumentów wskazanych w pkt. 3.3 powyżej oraz wadium, podlegają odrzuceniu przez Zamawiającego bez wzywania do usunięcia uchybień.

 

 1. 4.      Sposób przeprowadzenia przetargu

 

4.1.   Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta. Do oferty muszą być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta.

4.2.   W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum:

4.2.1.      oferta winna być podpisana w taki sposób, aby była prawnie wiążąca dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;

4.2.2.      jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum winien być wyznaczony, jako lider konsorcjum, upoważniony przez wszystkich partnerów konsorcjum do złożenia oferty w przetargu, zawarcia umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem, zmiany tej umowy, wykonywania tej umowy, składania zabezpieczeń umowy oraz wadium, a także do zaciągania wszelkich zobowiązań oraz składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z przetargiem oraz umową na roboty budowlane wraz z projektowaniem, w imieniu i na rzecz każdego z partnerów konsorcjum, w tym do otrzymywania całości wynagrodzenia z tytułu Kontraktu. Upoważnienie to powinno wynikać z umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy konsorcjum.

4.3.   Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może złożyć oferty, jeśli wchodzi w skład konsorcjum, które złożyło ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez jednego oferenta podlegają odrzuceniu.

4.4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.   Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 60 dni i może zostać przedłużony, stosownie do treści Materiałów Przetargowych.

Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem zawartym w Materiałach Przetargowych w formie pisemnej do dnia 19.03.2012 do godz. 12:00 w miejscu:

                  Iron Tower Investment Paweł Wieczorkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna

                  ul. Mostowa 11/4

                  61-854 Poznań

4.6.   W przypadku wyłonienia oferty danego oferenta, jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu warunków niniejszego przetargu, w terminie do 30.03.2012 oferent ten zawrze z Zamawiającym (Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.) umowę o roboty budowlane wraz z projektowaniem zgodną ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane wraz z Projektowaniem. Stosownie do treści art. 703 § 3 Kodeksu cywilnego, umowa jest zawarta z chwilą podpisania umowy przez Zamawiającego i wyłonionego oferenta.

4.7.   Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określają Materiały Przetargowe.

 

 1. 5.      Termin wykonania zamówienia

 

5.1.   Zamówienie winno być wykonane w całości w terminie do dnia 30.06.2013 roku.

5.2.   Za dzień wykonania zamówienia strony rozumieją należyte wykonanie umowy o roboty budowlane wraz z projektowaniem, zgodnie ze Wzorem Umowy o Roboty Budowlane wraz z Projektowaniem.

 

 1. 6.      Opis sposobu obliczenia ceny

 

Oferowana cena to wartość brutto, obejmująca wszystkie rabaty i upusty, traktowana jest jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do 2 miejsca po przecinku, zawierająca:

 • wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
 • podatek VAT,
 • koszty transportu, rozładunku, instalacji sprzętu i przeszkolenia personelu Zamawiającego,
 • koszty ubezpieczenia i należytego zabezpieczenia umowy,
 • wszelkie inne koszty oraz ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • płatność zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

 

Cena jednostkowa netto winna być wyrażona w PLN dla 1 sztuki, jednostki miary do 2 miejsc po przecinku.

Wartość zamówienia do oceny kryterium, jest to wartość brutto zamówienia. Ceny dostarczonego towaru nie mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

 

 1. 7.      Opis kryteriów, którymi będzie się kierował beneficjent – Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

 

Zarząd Spółki Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.

 

 

 

Szybki kontakt

 

Centrum Zaawansowanych Technologii
sp. z o.o.


obiekt rekomendowany

Zobacz Nobel Tower w serwisie miejscakonferencyjne.pl

nagroda

ue